Pazartesi, Ekim 2, 2023
E-Dergi Oku
Ana SayfaDosyaSeramik/Vitrifiye QUA Granite, Doğaya Sahip Çıkıyor

 QUA Granite, Doğaya Sahip Çıkıyor

 

2022 yılında tüm dünyada sürdürülebilirliğin önemi bir kez daha anlaşılırken pandemi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri daha sürdürülebilir, inovatif ve çevreye önem veren yaklaşımlara olan ihtiyacı da yeniden gözler önüne serdi. Bu zaman diliminde sürdürülebilirliği bir yönetim yaklaşımı olarak benimseyen şirketler performansları ile ön plana çıktılar. Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite ise üretim süreçleri ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların tüketimini azaltmaya ve ürünlerinin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmaya odaklanıyor.

Gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sunmak için ürünlerimizde hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyoruz. Tüm üretim süreçleri­mizde sürdürülebilir çevre dostu ça­lışmaları faaliyetlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite olarak sürdürülebilirlik kavramını ekonomik, çevresel, sosyal ve yöne­tişim eksenlerinde tanımlayarak ül­kemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve büyümesine destek olma hede­fiyle çalışıyoruz.

“Sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olmak öncelikli hedeflerimizden…”

Ülkemizin en genç ve dinamik teknik granit üreticilerinden biri olarak glo­bal rekabet şartlarını yakalama ve dünya standartlarına ulaşma vizyo­nu doğrultusunda kararlı adımlarla ilerliyor ve faaliyet gösterdiğimiz sektörde sürdürülebilir büyüme anlayışıyla önemli bir yer edinirken, ihracat, üretim, istihdam ve inovas­yon gibi alanlarda ülkemizin gücü­ne güç katmaya devam ediyoruz.

QUA Granite olarak sürdürüle­bilirlik konusunu stratejik bir yöne­tim modeli olarak benimsiyor ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olmak için çalışı­yoruz. Bunun için dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma stan­dartları, çevre ve yolsuzlukla mü­cadele alanında on evrensel ilkeye dayanan “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) 25.10.2021 tarihinde imza­ladık ve bakış açımızı ve sorumlulu­ğumuzu belgeledik.

İlgili başlıklardaki performansı­mızın bir özeti niteliğindeki “Sürdü­rülebilirlik Raporu” hazırlıklarımıza da 2021 yılında başlamıştık. Bu yıl paylaştığımız sürdürülebilirlik rapo­rumuz ile çalışmalarımızı taçlandır­dığımıza inanıyoruz. Ancak elbette ki sürdürülebilirlik alanındaki faali­yetlerimizi açık ve şeffaf bir biçimde paylaşmaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.

“Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir”

QUA Granite olarak tüm üretim faaliyetlerimizde sürdürülebilir çevre dostu çalışmalarımızı; kalite, verimlilik ve iş güvenliği ile birlikte en temel üretim prensibi olarak ko­numlandırıyoruz. Çevre politikamız kapsamında sürekli iyileştirme ça­lışmalarıyla birlikte üretim kaynaklı atıkları süreçlere geri kazandırıyor, ham madde seçimlerini sürdürü­lebilir malzemelerden seçerek geri dönüştürüyoruz.

“Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir” ilkesi ışığında faaliyet ve işleyişimizin çevresel boyutlarını be­lirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda proses ve ürünle­rimiz için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen ve doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve ürünlerin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmak amacıyla Türkiye için örnek uygulamalara imza atan bir kurum olarak üretim tesisleri­mizin inşaatından önce tüm yasal mevzuatlara uygun arıtma tesisleri­ni tamamladık.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayı­şının dünyanın geleceği için elzem olduğunun bilinciyle bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırak­mak için çalışıyor ve su kullanımımızı proses boyunca efektif bir şekilde yönetiyoruz. Bu bağlamda fabrika içerisinde kurduğumuz arıtma tesis­lerimiz ile üretimde kullanılan suyun tamamını arıtarak tekrar üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz.

“Su tüketimini ve çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefliyoruz”

Temiz suya erişim ve kuraklık, günü­müzün en önemli sorunları arasında yer alıyor. Dünya genelinde mil­yarlarca insan, su kıtlığı sorunuyla yüz yüze… Küresel iklim değişikliği nedeniyle azalan yağışlar, su kay­naklarımızı kurutmaya devam ede­rek kuraklık tehlikesini hızla artırıyor. Bilinçsizce yapılan tüketimler de tonlarca suyun heba olmasına ne­den oluyor. Temiz su kaynaklarımızın sürdürülebilir şekilde yönetimini sağlayarak yokluğunun önüne geç­mek ise hepimizin vazifesi…

QUA Granite olarak sadece Dünya Su Günü’nde değil, yılın her gününde su krizini çözmek üzere değişimi hızlandırmak ve farkın­dalık yaratmak için çabalıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hareket ederek su politikamızı, su tüketiminin ve çev­resel etkilerinin en aza indirilmesine yönelik oluşturduk.

Verimliliğimizi artırmak ve su israfını önlemek için üretim faaliyet­lerimiz sırasında oluşan atık suyun %100’ünü doğaya deşarj etmeden, toplamda 94.000 m3/gün kapasiteli olan endüstriyel atık su arıtma tesi­simizde arıtarak tekrar üretime ka­zandırıyoruz. Su verimliliği konusun­daki çalışmalarımızı da ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı ile belgelendirdik.

Yaşamsal faaliyetlerimizi sür­dürebilmemizin önündeki en büyük engel olan su kıtlığı problemi hepi­mizi en derinden etkiliyor. Bereketin sembolü olan suyun bir damlasının dahi boşa harcanamayacak kadar kıymetli olduğunu hep birlikte idrak etmemiz gerekiyor.

“Yatırım kararlarımızı biyoçeşitliliği gözeterek alıyoruz”

QUA Granite olarak operasyonla­rımızın biyoçeşitliliğe olan etkisini düzenli olarak takip ediyor, önleyici faaliyetleri hayata geçiriyor ve ra­porlamalar yapıyoruz. Kapasite ar­tırım çalışmaları kapsamında hazır­lanan raporlarda yeraltı ve yeryüzü suları, fauna, flora, koruma alanları, tarımsal alanlar ve toprak bileşen­lerinin analizlerini yaparak takibini sağlıyoruz. Ayrıca bir uyumsuzluk durumunda mevzuat doğrultusun­da aksiyonlar alıyoruz.

Yatırım kararlarımızı o bölgedeki biyoçeşitliliğin etkilenmemesi adına gerekli analizleri yaparak alıyoruz. Fabrikamızda ve etki alanında; milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar, tabiat anıtları, tabiatı koruma alan­ları, yaban hayatı koruma alanları, kültür varlıkları, tabiat varlıkları, sit ve koruma alanları, Boğaziçi koruma kanununa göre koruma altına alınan alanlar, biogenetik rezerv alanları, biyosfer rezervleri, özel çevre koruma bölgeleri, özel koruma alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, turizm alan ve mer­kezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar bulunmuyor. Son kapasite artırım çalışmasında yapılan analiz­ler de yatırım kaynaklı olarak biyoçe­şitliliğe herhangi bir olumsuz bir etki yaratılmayacağını ortaya çıkardı.

Kısacası, yaşamın her alanında ve anında doğaya sevgi ve şefkatle yaklaşmak büyük önem arz ediyor. Biz de QUA Granite olarak yaşanabi­lir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.

- Sponsorlu -spot_img
İLGİLİ İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

DİKKAT ÇEKENLER